ZASADY OCHRONY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


W JAKIM CELU BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE
Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi programu lojalnościowego „Delikarta”. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu Programu Lojalnościowego „Delikarta”. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej, w tym poprzez sms, oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych oraz oferty handlowej - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na dostarczaniu naszym klientom informacji o ofercie i dostępnych promocjach. Twoje dane będą również przetwarzane w celu wykrycia ewentualnych nadużyć - podstawą prawną będzie prawnie uzasadniony interes administratora polegający na podejmowaniu działań zapobiegającym nadużywaniu przywilejów związanych z programem lojalnościowym.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, innym spółkom z Grupy Eurocash, prowadzącym obsługę programu lojalnościowego Delikarta, podmiotom prowadzącym sklepy Delikatesy Centrum. W przypadku wykrycia nadużyć, Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom zarządzającym sklepami Delikatesy Centrum.

OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, aż do rezygnacji z uczestnictwa w programie lojalnościowym. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
Przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jako że Twoje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Tobie prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyłaś/łeś administratorowi tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

REZYGNACJA Z PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania tj. przysługuje Tobie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w celu komunikacji marketingowej jest dobrowolne.
Podanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w programie lojalnościowym „Delikarta” jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

JEŚLI POTRZEBUJESZ WIĘKSZEJ ILOŚCI INFORMACJI...
Administratorem danych jest "Eurocash Franczyza" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Wiśniowa 11. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email info@delikarta.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem 613 332 277 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Wszystkie te informacje znajdziesz na stronie delikarta.pl