REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„WIELKA MOC PISANEK” („Regulamin”)

§ I Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „WIELKA MOC PISANEK”.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259846, NIP 777-29-10-817, Regon 300333695 Kapitał zakładowy 3.800.000,00 PLN („Organizator” lub „EUROCASH”).
 3. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Program – program lojalnościowy „Delikarta”.
  2. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w dniu zgłoszenia udziału w Programie jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji do programu Delikarta.
  3. Karta „Delikarta” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta”. Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie „Karty” i w formie breloka do kluczy („Brelok”). Dostępna jest również elektroniczna Karta „Delikarta” w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.
  4. Sklep Delikatesy Centrum – sklep objęty Programem lojalnościowym „Delikarta”, zrzeszony w sieci Delikatesy Centrum, w którym odbywa się Akcja Promocyjna. Pełna lista sklepów znajduje się na delikarta.pl/sklepy oraz w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.
  5. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Delikatesy Centrum dostępna dla systemów iOS, Android oraz HarmonyOS, za pośrednictwem której konsument może korzystać z Programu, w której znajdują się możliwe do aktywowania Oferty oraz dostępne saldo Pisanek.
  6. Oferta – promocja dostępna dla Uczestnika wyłącznie w Aplikacji Mobilnej obowiązująca przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące konkretnego produktu oraz jego rodzajów i gramatury, a także ceny, rabatu lub mechanizmu, dat obowiązywania oraz limitu. Z Oferty Uczestnik będzie mógł skorzystać po jej aktywowaniu. Uczestnik może aktywować Ofertę po uzbieraniu odpowiedniej liczby Pisanek. Liczba Pisanek potrzebna do aktywowania danej Oferty znajduje się przy Ofercie. Z każdej Oferty Klient może skorzystać maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) razy.
  7. Pisanka – wirtualny punkt przyznawany Uczestnikom za zakup promocyjny zgodnie z zapisem zawartym w par. II pkt 2.
 4. Akcja Promocyjna – akcja komunikowana pod tytułem „WIELKA MOC PISANEK” prowadzona jest w dniach od 09.03.2023 do 08.04.2023 lub innych datach zaznaczonych przy konkretnej promocji (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów.

§ II Ogólne zasady Akcji Promocyjnej

 1. Akcją Promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach/Sklepie z wyłączeniem zakupów:
  1. leków,
  2. preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
  3. napojów alkoholowych,
  4. wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych,
  5. kart podarunkowych,
  6. bonów i talonów podarunkowych,
  7. kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,
  8. usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,
  9. losów loterii pieniężnych,
  10. transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki (w tym faktury) za usługi typu media, telefon, gaz, itp.
 2. Uczestnicy Akcji Promocyjnej aby otrzymać Pisankę, zobowiązani są spełnić jeden z poniższych warunków:
  1. Dokonać jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym paragonie lub tzw. fakturze konsumenckiej, dalej „Dowód Zakupu promocyjnego”) produktów (z zastrzeżeniem par. II pkt 1) za kwotę min. 10,00 (słownie: dziesięć) zł brutto w dowolnym Sklepie Delikatesy Centrum. Podczas zakupu Uczestnik jest zobowiązany okazać aktywną Kartę „Delikarta” bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty do rejestracji w Programie, celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie. Za każde pełne 10,00 (słownie: dziesięć) zł brutto (z zastrzeżeniem par. II pkt 1) wydane na zakupy w Sklepie Uczestnikowi przysługuje wielokrotność jednej Pisanki lub
  2. Dokonać jednorazowego zakupu za kwotę nie mniejszą niż 10,00 (słownie: dziesięć) zł brutto (z zastrzeżeniem par. II pkt 1) w ramach których Uczestnik może zdobyć dodatkową 1 (słownie: jedną) Pisankę za zakup produktów premiowanych („Produkty premiowane”) za kwotę nie mniejszą niż 10,00 (słownie: dziesięć) zł brutto. Podczas zakupu Uczestnik jest zobowiązany okazać aktywną Kartę „Delikarta” bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty do rejestracji w Programie, celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie. Za zakup Produktów premiowanych za każdą wielokrotność kwoty 10,00 (słownie: dziesięć) zł brutto Uczestnikowi przysługuje wielokrotność jednej Pisanki. Lista Produktów premiowanych w danym okresie promocyjnym będzie wskazana na stronie www.delikarta.pl/wielkanoc, w Aplikacji Mobilnej oraz może być podana w gazetce promocyjnej.
 3. W ramach Akcji Promocyjnej Klient może zebrać maksymalnie 60 Pisanek (z uwzględnieniem obu przypadków opisanych w par. II pkt 2) w każdym dniu objętym Akcją Promocyjną.
 4. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w par. II pkt 1, 2, 3 i 5 oraz dokona aktywowania konkretnej Oferty będzie mógł skorzystać z niej podczas następnych zakupów. Podczas zakupu produktu objętego Ofertą wystarczy okazać aktywną Kartę „Delikarta” przy kasie, a rabat naliczy się automatycznie. Aktywowanie Oferty w aplikacji odejmuje wskazaną przy Ofercie liczbę Pisanek z salda aktualnie zebranych Pisanek przez Uczestnika. Aktualna lista Ofert objętych Akcją Promocyjną jest dostępna w Aplikacji Mobilnej.
 5. Aktywacja Karty „Delikarta” następuje po rejestracji do programu Delikarta poprzez potwierdzenie prawidłowości numeru telefonu Uczestnika poprzez wysłanie Organizatorowi wiadomości SMS o treści zawierającej imię Uczestnika, zgodnie z par. II pkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Delikarta” dostępnego na delikarta.pl, w sklepach Delikatesy Centrum lub poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS podczas procesu rejestracji do Programu Delikarta na stronie internetowej delikarta.pl lub w Aplikacji Mobilnej. Aktywacja karty jest jednorazowa i wymagana każdorazowo po zmianie numeru telefonu przez Uczestnika.
 6. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział również Uczestnicy, którzy zarejestrują się do programu Delikarta podczas dokonywania pierwszej transakcji, o której mowa w par. II pkt 1, 2, 3 i 5 Regulaminu.

§ III Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od skorzystania z Akcji promocyjnej.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby EUROCASH lub e-mailem na adres info@delikarta.pl. W przypadku reklamacji składanej przez Uczestnika Programu „Delikarta” reklamacja powinna zawierać: numer Karty „Delikarta”, numer telefonu Uczestnika podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie, datę urodzenia (dzień i miesiąc), imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub adres e- mail), adres sklepu Delikatesy Centrum, którego reklamacja dotyczy (jeżeli reklamacja związana jest z konkretnym sklepem Delikatesy Centrum), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.

§ IV Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie EUROCASH oraz na www.delikarta.pl oraz w Sklepach Delikatesy Centrum.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, regulaminu Karty lojalnościowej „Delikarta” dostępnego na stronie internetowej www.delikarta.pl.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.