Pełny obowiązek informacyjny landing page / reklamacje

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, Ulica Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000259846, NIP: 7772910817, REGON: 300333695. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail iod_ec@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod_ec@eurocash.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia konkursu „WielkaMoc kulinarnych nagród z Delikartą!” zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i rozstrzygnięciu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • promocji określonej kategorii produktów i tym samym zwiększeniu ich sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji produktów i zwiększeniu sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • w razie złożenia reklamacji w celu jej rozpatrzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami i obsłudze roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także przepisy kodeksu cywilnego obligujące przedsiębiorcę do rozpatrzenia reklamacji;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie interesów gospodarczych i prawnych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi kurierskie i podmiotom wspierającym Administratora, w tym Organizatorowi II w organizacji konkursu.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania i podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Bez podania danych udział w konkursie nie jest możliwy. W przypadku wygranej w konkursie, niepodanie danych oznacza brak możliwości otrzymania nagrody. Podanie danych w celu rozliczenia podatku od nagrody jest obowiązkowe na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych