Regulamin Konkursu
„WielkaMoc kulinarnych nagród z Delikartą!”

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 1. „KONKURS” – wydarzenie pod nazwą „WielkaMoc kulinarnych nagród z Delikartą!” przeznaczone dla Klientów sklepów sieci Delikatesy Centrum i sklepów sieci Mila, którzy są zarejestrowani w programie Delikarta, umożliwiające jego Uczestnikom wygranie Nagrody. Konkurs prowadzony na warunkach opisanych w treści niniejszego Regulaminu ma charakter otwarty i powszechny oraz jest organizowany w okresie określonym przez Organizatora I.
 2. „FUNDATOR” – fundatorem, podmiotem przyrzekającym nagrodę jest:
  • Unilever Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy: 10 000 000,00 zł; NIP: 521-339-03-41; KRS: 0000258512,
 3. „ORGANIZATORZY”
  • Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000259846, kapitał zakładowy w wysokości 3 800 000,00 zł, NIP: 777-29-10-817, REGON: 300333695.
  • AGENCJA KREATYWNA CREATIVE FLOW Sp. z.o.o. Sp. K., zsiedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 27D/58 (90-554), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla ŁodziŚródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765043, kapitał zakładowy w wysokości 8.000,00 zł, NIP: 727-28-34-757, REGON: 382209876.
 4. „UCZESTNIK” – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, która jest użytkownikiem sieci Internet i dokonała skutecznego i prawidłowego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego dostępnego dla użytkownika po przekierowaniu użytkownika z Aplikacji Mobilnej z aplikacji mobilnej, spełniająca warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
 5. „LAUREAT” – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.
 6. „KOMISJA KONKURSOWA” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora I osób, wyłonionych ze struktur Organizatora I i Organizatora II, które decydują o przyznaniu nagród w Konkursie.
 7. „REGULAMIN” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „WielkaMoc kulinarnych nagród z Delikartą! ”, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatorów, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest u Organizatorów oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.delikarta.pl/regulaminy-promocji.
 8. „NAGRODA” – świadczenie przyznawane przez Komisję Konkursową, wydawane Laureatom przez Fundatora, będącego jednocześnie podmiotem przyrzekającym nagrodę, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 9. „SKLEP” – punkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie Polski. W Konkursie biorą udział wszystkie sklepy sieci Delikatesy Centrum, których lista dostępna jest na stronie internetowej www.delikarta.pl oraz w Aplikacji Mobilnej „Delikatesy Centrum”, a także sklepy sieci Mila, których lista dostępna jest na stronie https://www.mila.pl/nasze-sklepy-2/.
 10. „APLIKACJA MOBLINA” – aplikacja mobilna pod nazwą „Delikatesy Centrum” dostępna dla systemów iOS i Android, w której realizowany jest Konkurs
 11. „BANER KONKURSOWY” – okno pojawiające się w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum, po kliknięciu którego Użytkownik przenoszony jest do Formularza Konkursowego.
 12. „FORMULARZ KONKURSOWY” – strona www, na którą przekierowany jest użytkownik z aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy w konkursie wraz z pytaniem konkursowym.
 13. „PROGRAM” – program lojalnościowy „Delikarta”, którego organizatorem jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o.
 14. „KARTA DELIKARTA” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta”. Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie karty oraz w formie breloka do kluczy („Brelok”).
 15. „ZAKUP PROMOCYJNY” – każdy jednorazowy zakup produktów Knorr o minimalnej łącznej wartości 8 zł na jednym paragonie, przy użyciu Delikarty w okresie trwania Konkursu (12.03.2020-01.04.2020).

§1
Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs trwa od dnia 12.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r. (okres zbierania Zgłoszeń).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatorów, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Sklepu lub Fundatora. Uczestnikiem może być wyłącznie właściciel Delikarty, tj nie jest dopuszczalne powierzenie Delikarty innej osobie, w szczególności zaś odebranie ewentualnej Nagrody przez inną osobę niż właściciel Delikarty.
 3. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna, w okresie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki:
  • w okresie trwania konkursu dokonać w Sklepie Zakupu Promocyjnego w kwocie minimalnej 8 zł z aktywną Delikartą
  • zgłosić udział w Konkursie poprzez odwiedzenie aplikacji Delikatesy Centrum i kliknięcie linku, przenoszącego Uczestnika do formularza konkursowego, wykonanie zadania konkursowego oraz zapoznanie się i akceptację Regulaminu Konkursu oraz podesłanie formularza konkursowego. Zadanie konkursowe polega na kreatywnej i pomysłowej odpowiedzi na pytanie: „Napisz która z przypraw Knorr dodaje najwięcej mocy twoim wielkanocnym potrawom”.
 4. W przypadku dokonania zakupu w kwocie będącej wielokrotnością wymaganego limitu 8 zł na jednym paragonie, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Zakup Promocyjny uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia.
 5. Uczestnik ma prawo do oddania jednej odpowiedzi konkursowej, po każdym jednorazowym zakupie w sklepie w kwocie minimalnej 8zł na produkty Knorr na jednym paragonie, w okresie trwania konkursu.

§2
Zasady wykonania zadania

 1. Termin przesyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 12 marca 2020 r. o godzinie 06:00:00 a kończy się w dniu 1 kwietnia 2020 r. o godzinie 23:59:59.
 2. Każdy kolejny Zakup Promocyjny dokonany przy użyciu Delikarty w kwocie minimalnie 8 zł, upoważnia Uczestnika do wysłania kolejnego Zgłoszenia na warunkach określonych w Regulaminie. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń każdorazowo spełniając wymagania, o których mowa w Regulaminie.
 3. Data dzienna i godzina dokonania Zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina dokonania zakupu promocyjnego, stwierdzonego przez informatyczny system sprzedażowy Sklepu.
 4. Dowodem zakupu uprawniającym do udziału w Konkursie jest wyłącznie rejestracja zakupu na Delikarcie Uczestnika. Nie będą uwzględniane inne dowody zakupu.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z Delikarty, której jest właścicielem. W przypadku ujawnienia przez Organizatora I , że Delikarta o podanym w Zgłoszeniu numerze nie jest własnością Uczestnika, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i jego Zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagród.
 6. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatorów na podstawie danych z systemu sprzedażowego Eurocash Franczyza sp. z o.o. Jeśli weryfikacja wykaże jedną z poniższych sytuacji, dane Zgłoszenie zostanie odrzucone:
  • Na Delikarcie, której numer został podany w Zgłoszeniu został dokonany zakup poniżej określonej w Regulaminie wymaganej kwoty
  • Zakup został dokonany poza okresem trwania Konkursu
  • Zgłoszenie zostało przesłane przed Zakupem Promocyjnym
  • Numer Delikarty podany w Zgłoszeniu będzie przypisany do innego numeru telefonu niż ten, przypisany do konta Delikarty, z którego zostało przesłane Zgłoszenie
 7. Organizator I zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zgłoszenia w przypadku, gdy tekst przesłanej wiadomości narusza prawa osób trzecich (w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie), zawiera treści naruszające ogólnie przyjęte normy moralności (w szczególności obrażające uczucia religijne, stanowiące wyraz dyskryminacji, wulgarne, obraźliwe) oraz zawierające treści sprzeczne z prawem.

§3
Nagrody w konkursie

 1. W Konkursie przewidziane zostały 3 rodzaje nagród – nagrody I, II, III stopnia.
  • Nagrody I stopnia – 20 (słownie: dwadzieścia) nagród w postaci naczynia żaroodpornego. Wartość rynkowa jednej nagrody to 199 zł brutto.
  • Nagrody II stopnia – łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) nagród w postaci kompletu młynków. Wartość rynkowa jednej nagrody to 54 zł brutto.
  • Nagrody III stopnia – łącznie 930 (słownie: dziewięćset trzydzieści) nagród w postaci zestawu przypraw. Wartość rynkowa jednej nagrody to 30 zł brutto.
 2. Do każdej nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, pokryta przez Fundatora, na pokrycie podatku dochodowego w wysokości:
  • 22,11 zł dla nagrody I stopnia
  • 6,00 zł dla nagrody II stopnia
  • 3,33 zł dla nagrody III stopnia
 3. Łączna ilość nagród to 1000, a wartość puli nagród w Konkursie wynosi 34 580 zł brutto.
 4. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie maksymalnie jedną nagrodę z każdej z trzech kategorii.
 5. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 6. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§4
Przyznanie nagrody

 1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa.
 2. Komisja stworzy ranking 1000 najwyżej ocenionych Zgłoszeń biorąc pod uwagę następujące kryteria: spełnienie warunków określonych w Regulaminie oraz kreatywność dokonanego Zgłoszenia. Wyłonienie Laureatów nastąpi wg następujących zasad:
  • Laureatem nagrody I stopnia zostanie 20 (słownie: dwudziestu) Uczestników, którzy nadeślą najwyżej ocenione zgłoszenia w rankingu,
  • Laureatami nagród II stopnia zostanie kolejnych 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników, którzy nadesłali kolejne najwyżej ocenione zgłoszenia w rankingu,
  • Laureatami nagród III stopnia zostanie kolejnych 930 (słownie: dziewięćset trzydziestu) Uczestników, którzy nadesłali kolejne najwyżej ocenione zgłoszenia w rankingu,
 3. Ocena Zgłoszeń, odbędzie się na podstawie zanonimizowanej listy Zgłoszeń nie zawierającej numerów telefonów i numerów Delikart Uczestników. Aby zachować zgodność z pkt. IV ust. 4 Regulaminu, lista zawierać będzie informacje, które Zgłoszenia pochodzą od tego samego Uczestnika.
 4. Posiedzenie Komisji Konkursowej dotyczące oceny Zgłoszeń i wyłonienia Laureatów zgodne z Regulaminem, odbędzie się w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania Zgłoszeń, o którym mowa w punkcie III 1. Regulaminu. Komisja Konkursowa przy wyborze Laureatów Konkursu będzie brała pod uwagę wszystkie prawidłowo nadesłane Zgłoszenia spełniające warunki określone w Regulaminie.

§5
Przekazanie nagrody

 1. Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 5 dni roboczych, Organizator IIskontaktuje się z danym Laureatem poprzez wiadomość SMS, z wykorzystaniem numeru telefonu, podanego przez Uczestnika w Zgłoszeniu Konkursowym. Organizator II poprosi o przekazanie danych osobowych Laureata takich jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail. Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wskazanej Laureatowi przez Organizatora II w Powiadomieniu.
 2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem. Laureat otrzyma przypomnienie dotyczące wygranej i konieczności podania niezbędnych danych osobowych, szóstego dnia kalendarzowego od dnia pierwszego skontaktowania się Organizatora II z Laureatem.
 3. Organizator II podejmie maksymalnie 2 próby kontaktu z Laureatem. Brak odpowiedzi Laureata, powoduje utratę prawa do Nagrody.
 4. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże w terminie pełnych danych osobowych traci prawo do Nagrody
 5. Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1
 6. Przekazanie Nagród nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej lub pocztowej.
 7. Koszty przekazania Nagrody ponosi Fundator, który jest przyrzekającym nagrodę.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.

§6
Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora II w formie elektronicznej na adres konkursdc@creativeflow.pl w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora II).
 2. Reklamacje zgłasza się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika lub adresu do doręczeń, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwy Konkursu, adresu elektronicznego do komunikacji oraz treści żądania.
 3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora II w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora II podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest:
  Organizator I: Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000259846, kapitał zakładowy w wysokości 3 800 000,00 zł, NIP: 777-29-10-817, REGON: 300333695.
  Procesorem danych osobowych jest:
  AGENCJA KREATYWNA CREATIVE FLOW Sp. z.o.o. Sp. K., z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 27D/58 (90- 554), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765043, kapitał zakładowy w wysokości 8.000,00 zł, NIP: 727-28-34-757, REGON: 382209876
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora I w celu:
  • przeprowadzenia konkursu „WielkaMoc kulinarnych nagród z Delikartą!” zgodnie z regulaminem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji i rozstrzygnięciu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • promocji określonej kategorii produktów i tym samym zwiększeniu ich sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promocji produktów i zwiększeniu sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  • w razie złożenia reklamacji w celu jej rozpatrzenia – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ochronie przed roszczeniami i obsłudze roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), a także przepisy kodeksu cywilnego obligujące przedsiębiorcę do rozpatrzenia reklamacji;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie interesów gospodarczych i prawnych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora II w celu:
  • w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie ich praw.
 4. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w zakresie w jakim te dane przetwarza.
 5. Dane osobowe będą przekazywane dostawcom usług IT, podmiotom współpracującym i wspierającym Administratora w realizacji Konkursu, w tym organizatorowi II oraz podmiotom odpowiedzialnym za wydanie Nagród Laureatom oraz rozliczenia podatkowe.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Na terenie Polski, organem nadzorczym właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

§8
Prawa autorskie

 1. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza w szczególności co następuje:
  • jest twórcą odpowiedzi konkursowej zgłoszonej w Konkursie,
  • przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe).
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom bezwarunkowej licencji niewyłącznej do odpowiedzi konkursowej zgłoszonej w Konkursie (zwanej dalej „utworem”), w zamian za udział w Konkursie, bez ograniczeń terytorialnych, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet, na czas nieokreślony od momentu zgłoszenia do Konkursu, bezwarunkowo, na potrzeby realizacji Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom zezwolenia na udzielanie sublicencji do utworu w zakresie określonym w ust. 2. Uczestnik przenosi ponadto na Organizatorów prawo do wykonywania praw zależnych do oraz prawo udzielania zezwoleń na wykonywanie praw zależnych do utworu.
 4. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia powyższych licencji Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Pomiędzy Organizatorami a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem, a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Organizator II udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową pod adresem: konkursdc@creativeflow.pl.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizatorzy może zażądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 7. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)
Lista produktów objętych promocją:

Nazwa produktu Kod kreskowy sztuki (Kod EAN)
KNORR BULION CIELECY 12x6L 8711200448357
KNORR BOUL KURCZAK 100g PL 8712423008465
KNORR BUL MIES PIECZ 12x10x10g 8718114817910
KNORR BOUL PIETR-KURCZ 100g PL 8711200354610
KNORR BULION WOLOWY 48x5L 8711200354528
KNORR BULIONETKA Z KURY 8x6L 8712100351983
KNORR BULIONETKA WOLOWA 8x4L 8000830301805
KN BOUIL ORG BEEF 15x60g PL EE 8714100870778
KN BOUIL ORG CHIC 15x60g PL EE 8714100692028
KN BOUIL ORG VEGE 15x60g PL EE 8714100870099
KN GK INDIAN TANDORI 25x15g PL 8717163901526
KN ASIA NOOD SPICYCHIC 22x61g 8711200469208
KN ZIE TA SER ZUP 8x52 CUP 8711200340453
KN POMIDOR ZUP 8x49 CUP 8711200340538
KNORR WSO 8WARZYW 6x450ml 8710604724166
KNORR WSO DYNIA 6x450ml 8710604724142
KN WS BOLOGNESE NATURA 10X400G JAR EB PL 8710604745994
KNORR SWEET&SOUR 10x400gr 8710604746014
KNORR MUSHROOM 10x400gr 8710604746199
KNORR MILANESE 10x400gr 8710604746212
KNORR CREAMY TOMATO 10x400gr 8710604746076
KNORR HONEY MUSTARD 10x400gr 8710604746052
HLMN TORTX KETCHSOS 1/4 MP DC 8711327377431
KNORR HEL SOS ZU PRZ MAJ MPTT 8717163880227
KNORR HLMNS EASTER 1/4DC 370MP 8711327445703
KN FIX BURRI TEX MEX 18x48gPL 8710522626405
KN FIX TANDOORI 20x36gPL 8710522688175
KN FIX SHANGHAI 20x41g PL 8710522688236
KNORR SD HONEY&MUSTARD 20x8gPL 8710604783668
KN NAT SOS GRE ZIOLA 40x7,9gPL 8717163939499
KN NAT SOS PAP ZIOLA 40x9,2gPL 8717163939574
KN NAT SOS KOP ZIOLA 40x8,6gPL 8717163939567
KN NAT SOS TRUSK CHILI 40x8gPL 8717163940648
KN NAT SOS OGR ZIOLA 40x8,7gPL 8717163939529
KN NAT SOS WLO ZIOLA 40x8,2gPL 8717163939505
KNORR MIESZ WLOSKA 16x13.5g 8717163939598
KNORR MIESZ GRECKA 20x13.5g 8717163939628
KN PRZYP MIESO 6x200g 100% NAT 8714100860625
KN ZLOTY KURCZ BEZ SOLI 24x18g 8711200437283
KN KURCZ ZIOL BEZ SOLI 24x18g 8711200437306
KN GYROS BEZ SOLI 24x18g 8711200437320
KN RYBA BEZ SOLI 24x18g 8711200437382
KN MIESO MIEL BEZ SOLI 24x18g 8711200437443
KN PRZYPR WLOSKA Z ROZM 6x30g 8717163886205
KN SUSZ POMIDOR CZOSNEK 6x35g 8717163886229
KN CZOSNEK ZIOLA PROWANS 6x51g 8717163886243
KNORR CHILI WEDZ PAPRYKA 6x34g 8717163886267
KN JALAPENO Z CZOSNKIEM 6x44g 8717163886281
KN KREM ZUP SZPARAGI 20x49gr 8717163895702
KN KREM ZUP DYNIA 18x52g 8717163895733
KN KRAM ZUP BROKUL 18x50g 8717163895719
KN KREM ZUP KALA&BROKUL 13x48g 8717163895726
KNORR SAV MEAT 200+CHICK PACK 8711327426078
KNORR SAV MEAT 200+ROAST PACK 8711327426092
KNORR BUL MIES PIECZ 12x10x10g 8718114817910
KNORR BULIONETKA WOLOWA 8x4L 8000830301805
KN GK INDIAN TANDORI 25x15g PL 8717163901526
KN ASIA NOOD SPICYCHIC 22x61g 8711200469208
KN WS BOLOGNESE NATURA 10X400G JAR EB PL 8710604745994
KNORR MUSHROOM 10x400gr 8710604746199
KNORR CREAMY TOMATO 10x400gr 8710604746076
HLMN TORTX KETCHSOS 1/4 MP DC 8711327377431
KNORR HEL SOS ZU PRZ MAJ MPTT 8717163880227
KN NAT SOS GRE ZIOLA 40x7,9gPL 8717163939499
KN NAT SOS PAP ZIOLA 40x9,2gPL 8717163939574
KN NAT SOS KOP ZIOLA 40x8,6gPL 8717163939567
KN NAT SOS TRUSK CHILI 40x8gPL 8717163940648
KN NAT SOS OGR ZIOLA 40x8,7gPL 8717163939529
KN NAT SOS WLO ZIOLA 40x8,2gPL 8717163939505
KN ZLOTY KURCZ BEZ SOLI 24x18g 8711200437283
KN KURCZ ZIOL BEZ SOLI 24x18g 8711200437306
KN GYROS BEZ SOLI 24x18g 8711200437320
KN RYBA BEZ SOLI 24x18g 8711200437382
KN MIESO MIEL BEZ SOLI 24x18g 8711200437443