Wygraj sprzęt AGD lub
rabat na Delikartę!

Regulamin Konkursu „Wygraj sprzęt AGD lub rabat na Delikartę!”

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
 1. „Organizator” – oraz fundator nagród - firma Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowa 11, 62-052, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000259846.
 2. „Koordynator” – firma KISS communications sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy Łobzowskiej 20, 31-140, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0000617465.
 3. „Regulamin" – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Wygraj sprzęt AGD lub rabat na Delikartę” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 4. „Konkurs” – Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Wygraj sprzęt AGD lub rabat na Delikartę” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 5. „Formularz Konkursowy” – strona www, na której znajduje się formularz zgłoszeniowy w konkursie.
 6. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu i bierze udział w Programie.
 7. „Program” – program lojalnościowy „Delikarta” oraz program lojalnościowy „Delikarta mini”, którego organizatorem jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o.
 8. „Karta Delikarta” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta”. Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie karty oraz w formie breloka do kluczy („Brelok”).
 9. „Karta Delikarta mini” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta mini”. Karta nie jest kartą imienną.
 10. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs zostanie zrealizowany za pomocą strony zawierającej Formularz Konkursowy.
 2. Każdy Uczestnik zarejestrować może tylko 1 (słownie: jedno) zgłoszenie konkursowe.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Konkursowego oraz odpowiedź na pytanie konkursowe.
 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 5. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (słownie: jedna) nagroda w całym Konkursie.

§2
Termin i uczestnictwo w Konkursie

 1. Konkurs trwa od 14.03.2018r. do 10.04.2018r., do godziny 23:59
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
  • posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.
  • jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
  • posiada kartę „Delikarta” lub kartę „Delikarta mini”,
  • poprawnie wypełniła Formularz Konkursowy,
  • zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpiła do Konkursu poprzez bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zarejestrowanie więcej niż 1 zgłoszenie w Konkursie. Informacja o wykluczeniu udziału w Konkursie zostanie przesłana za pośrednictwem wiadomości SMS.

§3
Dane osobowe i prawa autorskie

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (dalej również jako „Administrator”), tj. Eurocash Franczyza Sp. z o.o., siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowa 11, 62-052. Z administratorem można skontaktować się przez adres email Eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem (0-61) 6583000.
 3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik Konkursu może skontaktować się poprzez email iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem (0-61)3332277 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  • wydania nagrody w przypadku wygranej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  • rozliczenia podatku od wygranej - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz czas trwania obowiązków prawnych, chyba że Uczestnik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzania danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. W celach podatkowych dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami, tj. przez okres 6 lat.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jako że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – Uczestnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Administratorowi, tj. do otrzymania ich od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym: dostawcom serwera, podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, agencjom reklamowym, Koordynatorowi Konkursu, podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz podmiotom z grupy kapitałowej Eurocash.
 9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 10. Uczestnik oświadcza, iż odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej jako „Utwór”) jest dziełem oryginalnym, spełniającym kryteria wskazane w treści art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 11. Uczestnik gwarantuje również, że:
  • Utwór nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw własności przemysłowej, praw autorskich lub praw pokrewnych,
  • przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Utworu nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
  • nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworu.
 12. Z dniem otrzymania przez Uczestnika nagrody Organizator nabywa od Uczestnika całość autorskich praw majątkowych do Utworu, bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych i na polach eksploatacji wskazanych w treści art. 50 prawa autorskiego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu techniką drukarską, cyfrową, multimedialną audiowizualną, w wersji elektronicznej oraz na wszelkich innych nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych,
  • wprowadzanie Utworu do obrotu odpłatnie lub nieodpłatnie, w formie drukowanej, na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych oraz w Internecie,
  • wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych,
  • publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie we wszelkich postaciach,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do Utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w sieciach informatycznych (Internecie, intranecie i in.) i sieciach telekomunikacyjnych.
 13. Nabycie przez Organizatora autorskich praw majątkowych nie uchybia autorskim prawom osobistym Uczestnika.

§4
Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu:
  • wypełnić Formularz Konkursowy podając numer telefonu, numer karty „Delikarta” lub karty „Delikarta mini” oraz adres e-mail, na podstawie którego dokonywana jest weryfikacja uczestnictwa w programie „Delikarta”:
  • odpowiedzieć na pytanie „Jaka jest Twoja recepta na wiosenne porządki w domu?”
 2. Laureatów nagród wskazuje Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności odpowiedzi z pytaniem konkursowym. Komisja Konkursowa posiada w tym zakresie swobodę wyboru.
 3. Zadania konkursowe wykonane po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.
 4. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej dnia 19.04.2019r. roku poprzez przesłanie wiadomości SMS do Zwycięzców. Uczestnicy, którzy nie zostali wybrani jako Zwycięzcy, zostaną poinformowani w drodze wiadomości SMS o tym, że konkurs został rozstrzygnięty.

§5
Nagrody i tryb ich przekazania

 1. W Konkursie wyłonionych zostanie 31 zwycięzców i zostaną przyznane nagrody w postaci:
  • Nagroda I kategorii Odkurzacz bezprzewodowy Philips PowerPro Aqua o wartości 1448 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem złotych) wraz z kwotą 160 zł 89 gr (słownie: sto sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Nagroda II kategorii Myjka do okien KARCHER WV 2 Premium o wartości 249 zł 99 gr (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z kwotą 27 zł 78 gr (słownie: dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Nagroda III kategorii w postaci rabatu w wysokości 100 zł do wykorzystania na zakupy w sklepach Delikatesy Centrum, których lista znajduje się na stronie delikarta.pl/sklepy. Rabat możliwy jest do wykorzystania do dnia 19.05.2019r. na wszystkie produkty z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, wyrobów alkoholowych, doładowań do telefonów oraz mleka modyfikowanego. Do nagrody doliczona jest również kwota 11 zł 11 gr (słownie: jedenaście złotych jedenaście groszy) na pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. W Konkursie przewidzianych są łącznie 1 (słownie jest) nagroda I kategorii, 5 (słownie pięć) nagród II kategorii oraz 25 (słownie dwadzieścia pięć) nagród III kategorii.
 3. W przypadku, gdy zwycięzca nagrody konkursowej o której mowa w §5 pkt. 1.2., 1.2. Regulaminu jest posiadaczem Delikarty, wówczas przyznawany jest rabat na Delikartę, której numer podany został w zgłoszeniu konkursowym. Rabat możliwy jest do wykorzystania w wybranych sklepach Delikatesy Centrum, których pełna lista znajduje się na delikarta.pl/sklepy.
 4. W przypadku, gdy zwycięzca nagrody konkursowej o której mowa w §5 pkt. 1.3. Regulaminu jest posiadaczem Delikarty mini, wówczas przyznawany bon na zakupy o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) możliwy do wykorzystania w wybranych sklepach. Pełna lista sklepów w których można skorzystać z otrzymanego bonu znajduje się na delikarta.pl/mini.
 5. Przyznany rabat na zakupy może zostać wykorzystany w dniach 14.04.2019-19.05.2019 roku. Jeśli wartość nabywanych produktów podczas jednorazowych zakupów dokonywanych w dniach 14.04.2019-19.05.2019r. nie przekroczy wartości przyznanego rabatu, uczestnik otrzyma rabat w wysokości obniżającej wartość paragonu do 1gr, a pozostała do wykorzystania kwota rabatu będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów dokonywanych w dniach 14.04.2019-19.05.2019r.
 6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.
 7. Zwycięzca podlega obowiązkowi zapłaty podatku od nagrody w wysokości 10 % wartości nagrody. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w imieniu zwycięzcy, pod warunkiem uzyskania wszelkich niezbędnych danych od Zwycięzcy do 24 dni od momentu otrzymania danych osobowych .
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
 9. Fundatorem, właścicielem nagród i podmiotem przyrzekającym nagrody jest firma Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowa 11, 62-052, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000259846 oraz firma Eurocash Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowa 11, 62-052.

§6
Wydanie nagrody

 1. Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie przesłane w formie wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Uczestnika w Formularzu Konkursowym najpóźniej w dniu 19.04.2019r.
 2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 4 dni od daty otrzymania wiadomości SMS z informacją o wygranej, przesłać wiadomość e-mail na adres kontakt@delikarta.pl zawierającą dane w postaci Imienia i Nazwiska, danych adresowych (korespondencyjnych), numeru kontaktowego.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych.
 4. Nagrody o których mowa §5 pkt. 1.1., 1.2. oraz §5 pkt. 4 wraz z formularzem danych niezbędnych do odpisania podatku dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wysyłka nagrody o której mowa §5 pkt. 1.1., 1.2. odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z podanymi danymi do wysyłki zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
 6. Wysyłka nagród o których mowa w §5 pkt. 1.3. odbędzie się najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail z podanymi danymi do wysyłki zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu.
 7. Uczestnik w zależności od właściwych przepisów prawa może zostać zobowiązany do wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do odprowadzenia podatku od nagrody.
 8. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres kontakt@delikarta.pl w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestników wiadomości SMS o rozstrzygnięciu Konkursu.
 2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie z wyprzedzeniem 2 dni poprzez wiadomość SMS. W przypadku niezaakceptowania przez Uczestnika nowych postanowień Regulaminu Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu.

Administrator Danych

Administratorem Pani / Pana danych jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Z administratorem można skontaktować się przez adres email Eurocash@eurocash.pl lub telefonicznie pod numerem (0-61) 6583000.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan skontaktować się poprzez email iod_ecf@eurocash.pl, telefonicznie pod numerem (0-61)3332277 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 

 1. przeprowadzenia konkursu - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
 2. wydania nagrody w przypadku wygranej - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy
 3. rozliczenia podatku od wygranej - podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Eurocash - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym agencjom marketingowym.
  Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania w w/w celach. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W celach podatkowych dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami, tj. przez okres 6 lat.
  Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani / Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczył/a Pani / Pan administratorowi, tj. do otrzymania ich od administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.
  Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie