Regulamin programu

z dnia 09.06.2017 r.

§ I
Definicje i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Delikarta” („Program”). Organizatorem Programu jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259846, NIP 777-29-10-817, Regon 300333695 Kapitał zakładowy 3.800.000,00 PLN („Organizator” lub „EUROCASH”).
 2. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
  1. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w dniu zgłoszenia udziału w Programie jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. PIN Pad elektroniczne urządzenie służące m.in. do dokonywania płatności elektronicznych w Sklepie Delikatesy Centrum, a także służące do rejestracji Uczestnika w Programie.
  3. Formularz zgłoszenia do Programu – formularz zgłoszenia udziału w Programie wypełniany przez Uczestnika w Sklepie Delikatesy Centrum na PIN Padzie lub na stronie internetowej: www.delikarta.pl.
  4. Karta „Delikarta” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie. Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie karty oraz w formie breloka do kluczy („Brelok”).
  5. Konto Uczestnika – elektroniczne konto Uczestnika prowadzone przez EUROCASH, dostępne dla Uczestnika Programu przez stronę www.delikarta.pl nie później niż od dnia 1 stycznia 2017 roku, w ramach którego Uczestnik ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi podanymi w związku z uczestnictwem w Programie (w tym aktualizacji danych), przeglądania dostępnych dla Uczestnika ofert promocyjnych.
  6. Sklep Delikatesy Centrum – objęty Programem sklep, zrzeszony w sieci franczyzowej Delikatesy Centrum. Wykaz sklepów objętych Programem dostępny jest na stronie internetowej: www.delikarta.pl.
 3. Program trwa od dnia 02 listopada 2016 r. przez czas nieokreślony.
 4. W przypadku, gdy Organizator zdecyduje o zakończeniu trwania Programu, poinformuje o tym Uczestników poprzez wysłanie informacji o zakończeniu trwania Programu, odpowiednio, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Uczestnika lub za pomocą wiadomości SMS na adres lub numer telefonu zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. W przypadku zmiany danych kontaktowych w trakcie trwania Programu przez Uczestnika, Organizator przekaże informację o zakończeniu trwania Programu na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. W tym samym terminie Organizator umieści informacje o zakończeniu trwania Programu na stronie internetowej: www.delikarta.pl. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie zgodnie z punktem II.5 Regulaminu. Zakończenie trwania Programu przez Organizatora w żadnym razie nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu.
 5. Program obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach Delikatesy Centrum.
 6. Uczestnik Programu, który posiada kartę "Delikarta" może skorzystać z dodatkowych akcji promocyjnych, które będą dostępne w Sklepach Delikatesy Centrum („Akcje Promocyjne”). Akcje Promocyjne organizowane w ramach Programu mają charakter dodatkowy. Korzystanie przez Uczestnika z Akcji Promocyjnych nie wyklucza udziału Uczestnika w innych akcjach promocyjnych organizowanych w Sklepach Delikatesy Centrum.

§ II
Uczestnictwo w Programie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:
  1. uprzednie zapoznanie się przez Uczestnika z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacja postanowień Regulaminu; oraz
  2. dokonanie zgłoszenia udziału w Programie poprzez rejestrację na PIN Padzie w okresie trwania Programu. W formularzu rejestracyjnym na PIN Padzie Uczestnik zobligowany jest podać następujące dane identyfikacyjne: numer telefonu komórkowego (w formacie xxx-xxx-xxx), datę urodzenia (w formacie dd/mm/rrrr) oraz płeć (1 - kobieta, 2 – mężczyzna). Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych, albo
  3. dokonanie zgłoszenia udziału w Programie poprzez rejestrację na stronie internetowej www.delikarta.pl w okresie trwania Programu. Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: numer telefonu komórkowego (w formacie xxx-xxx-xxx), datę urodzenia (w formacie dd/mm/rrrr) oraz płeć (1 - kobieta, 2 – mężczyzna) oraz dane, o których mowa w punkcie III.3 Regulaminu. Dokonując rejestracji poprzez stronę internetową www.delikarta.pl system automatycznie utworzy dla takiego Uczestnika Konto Uczestnika. Przy czym, dokonanie zgłoszenia za pomocą rejestracji na stronie internetowej www.delikarta.pl będzie możliwe nie później niż od dnia 1 września 2017 roku. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Programie poprzez rejestrację na stronie internetowej www.delikarta.pl, Uczestnik odbiera Kartę „Delikarta” w Sklepie Delikatesy Centrum. Karta „Delikarta” umożliwia Uczestnikowi, który zgłosił swój udział w Programie korzystanie z Programu od momentu odbioru/otrzymania Karty „Delikarta” w Sklepie Delikatesy Centrum.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Programie za pomocą urządzenia PIN Pad w Sklepie Delikatesy Centrum, Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS. Uczestnik powinien potwierdzić prawidłowość swojego numeru telefonu poprzez wysłanie Organizatorowi zwrotnej wiadomości SMS o treści zawierającej imię Uczestnika lub dowolną inną treść na numer telefonu , z którego otrzymał wiadomość, przy czym zaleca się przesłanie imienia Uczestnika.. Koszt wysłania SMS jest zgodny z taryfą danego operatora. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Programie na PIN Padzie, pracownik Sklepu Delikatesy Centrum przekazuje Uczestnikowi Kartę „Delikarta”.
 3. Karta „Delikarta” umożliwia Uczestnikowi, który za pomocą urządzenia PIN Pad zgłosił swój udział w Programie korzystanie z Programu od momentu odbioru/otrzymania Karty „Delikarta” w Sklepie Delikatesy Centrum oraz po potwierdzeniu prawidłowości numeru uczestnika poprzez wysłanie Organizatorowi zwrotnej wiadomości SMS o, zgodnie z punktem II.2 Regulaminu.
 4. Uczestnictwo w Programie jak i podanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne.
 5. Uczestnik, który przystąpił do Programu może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby EUROCASH z dopiskiem na kopercie „Delikarta” lub drogą e-mailową na adres: info@delikarta.pl.

§ III
Konto Uczestnika

 1. Z zastrzeżeniem punktu II.1.c. Regulaminu, każdy Uczestnik po zarejestrowaniu się w Programie za pośrednictwem urządzenia PIN Pad, ma możliwość założenia swojego Konta Uczestnika na stronie internetowej delikarta.pl.
 2. Założenie Konta Uczestnika będzie możliwe za pomocą strony internetowej delikarta.pl nie później niż od dnia 1 stycznia 2017 roku.
 3. Aby założyć Konto Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest podać numer swojej Karty „Delikarta” oraz aktualny numer telefonu komórkowego (podany podczas rejestracji na PIN Padzie lub wynikający z późniejszych jego korekt w danych Uczestnika). Następnie Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane: (i) imię i nazwisko, (ii) miejscowość, oraz (iii) kod pocztowy. Uczestnik może również podać następujące dane: (i) adres e-email, (ii) ulicę, oraz (iii) numer domu i mieszkania. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych identyfikacyjnych.
 4. Każdorazowe logowanie na Konto Uczestnika odbywa się przy użyciu następujących danych Uczestnika podanych w formularzu rejestracyjnym: numer Karty „Delikarta” lub aktualny numer telefonu przypisany do Konta Uczestnika oraz hasło ustalone podczas zakładania Konta Uczestnika na stronie internetowej www.delikarta.pl.
 5. Jeżeli Uczestnik chce usunąć swoje Konto Uczestnika ze strony internetowej delikarta.pl, powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta Uczestnika na adres poczty elektronicznej info@delikarta.pl wraz z podaniem numeru Karty „Delikarta” oraz numeru telefonu wskazanego za pośrednictwem Konta Uczestnika. Organizator nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dniu od otrzymania żądania usunięcia Konta Uczestnika potwierdza, wysyłając na adres poczty elektronicznej, z którego otrzymał zgłoszenie, zamiar usunięcia Konta Uczestnika w terminie 30 (trzydzieści) dni od przesłania takiej informacji. W tym okresie, Uczestnik może wystąpić do Organizatora na adres poczty elektronicznej info@delikarta.pl o przywrócenie Konta Uczestnika. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczących Konta Uczestnika, wygasa z chwilą usunięcia Konta Uczestnika przez Organizatora. Usunięcie Konta Uczestnika nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

§ IV
Ogólne zasady Programu

 1. Uczestnik Programu, który posiada Kartę „Delikarta” może skorzystać z Akcji Promocyjnych, które będą dostępne w Sklepach Delikatesy Centrum. W tym celu Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia Karty „Delikarta” (w formie karty lub w formie Breloka) pracownikowi Sklepu Delikatesy Centrum przed zeskanowaniem pierwszego produktu przez sprzedawcę.
 2. Informacje dotyczące poszczególnych Akcji Promocyjnych będą udostępniane przez Organizatora, w zależności od rodzaju danej Akcji Promocyjnej, w Sklepach Delikatesy Centrum lub na stronie internetowej www.delikarta.pl lub na części niefiskalnej paragonów fiskalnych (bezpośrednio po wydruku paragonów) wydawanych w Sklepach Delikatesy Centrum. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika uprzedniej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznie przez Organizatora, informacje o Akcjach Promocyjnych mogą być również przesyłane Uczestnikowi na podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W przypadku zmiany danych kontaktowych w trakcie trwania Programu przez Uczestnika, Organizator przekaże w/w informację o Akcjach Promocyjnych na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie.

§ V
Karta „Delikarta”

 1. Karty „Delikarta” pozostają własnością EUROCASH. Karty „Delikarta” nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób jakimkolwiek osobom trzecim.
 2. Karty „Delikarta” nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą.
 3. W przypadku zgłoszenia utraty Karty „Delikarta” zostanie wydana nowa Karta „Delikarta”. Utratę Karty „Delikarta” należy zgłosić drogą pisemną poprzez wysłanie listu na adres siedziby EUROCASH z dopiskiem na kopercie „Delikarta” lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres info@delikarta.pl, podając imię i nazwisko, numer telefonu podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie oraz datę urodzenia Uczestnika.
 4. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika utraty Karty „Delikarta”, dotychczas używana przez niego Karta „Delikarta” zostanie zablokowana, a Uczestnik będzie miał możliwość odebrania w Sklepie Delikatesy Centrum nowej Karty „Delikarta” (w postaci karty oraz Breloka), po podaniu swojego numeru telefonu podanego przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. O dokonaniu blokady oraz możliwości odbioru nowej Karty „Delikarta” Uczestnik zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS na numer telefonu aktualnie przypisany do jego Konta Uczestnika lub poprzez adres email, z którego dokonał zgłoszenia o utracie Karty „Delikarta”.

§ VI
Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby EUROCASH lub e-mailem na adres info@delikarta.pl. Reklamacja powinna zawierać: numer Karty „Delikarta”, numer telefonu Uczestnika podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie, datę urodzenia (dzień i miesiąc), imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub adres e-mail), adres sklepu Delikatesy Centrum którego reklamacja dotyczy (jeżeli reklamacja związana jest z konkretnym sklepem Delikatesy Centrum), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
 2. EUROCASH rozpatrzy reklamację Uczestnika oraz poinformuje go o decyzji dotyczącej reklamacji, na piśmie na adres do korespondencji, o którym mowa w punkcie VI.1 Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ VII
Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. EUROCASH może wprowadzić zmiany do Regulaminu, w żadnym razie taka zmiana nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestnika na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z treścią aktualnego regulaminu zostanie ogłoszona przez EUROCASH na stronie internetowej www.delikarta.pl.
 3. Aktualna wersja regulaminu dostępna będzie także w Sklepach Delikatesy Centrum.
 4. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana przez Organizatora Uczestnikom na adres korespondencyjny lub adres e-mail lub za pomocą wiadomości SMS zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. W przypadku zmiany danych kontaktowych w trakcie trwania Programu przez Uczestnika, Organizator przekaże informację o zmianie Regulaminu na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie.
 5. Jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na zmieniony Regulamin, wtedy po upływnie 21 dni od dnia doręczenia Uczestnikowi informacji o zmianie Regulaminu, będzie do niego miał zastosowanie zmieniony Regulamin. Uczestnik, który wyraża zgodę na zmieniony Regulamin nie musi składać Organizatorowi żadnego dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się na zmieniony Regulamin, powinien wysłać oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie na adres siedziby EUROCASH z dopiskiem na kopercie „Delikarta” lub drogą e-mailową na adres: info@delikarta.pl w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Niezależnie od powyższego, Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie zgodnie z punktem II.5 Regulaminu.
 6. Uczestnik może zostać wykluczony przez EUROCASH z Programu w przypadku podania nieprawdziwych danych podczas rejestracji w Programie  oraz w przypadku braku aktywności Uczestnika w Programie (braku występowania transakcji przypisanych do powiązanej z jego Kontem Karty „Delikarta” przez okres 1 roku, rozumianego jako 365 dni kalendarzowych). Organizator powiadomi Uczestnika na adres korespondencyjny lub adres e-mail lub za pomocą wiadomości SMS zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie  o zamiarze wykluczenia Uczestnika  z Programu w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania przez Uczestnika  takiej informacji. W tym okresie, Uczestnik może wysłać do Organizatora e-mail na adres poczty elektronicznej info@delikarta.pl lub list na adres siedziby EUROCASH z informacją o dalszym zainteresowaniu udziałem w Programie. W przypadku zmiany danych kontaktowych w trakcie trwania Programu przez Uczestnika, Organizator przekaże w/w informację na aktualne dane kontaktowe podane przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie.
 7. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestników oraz, że dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Programu oraz w celu marketingu produktów i usług Organizatora na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich udostępnienia może uniemożliwić przystąpienie do Programu.
 8. Pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika wyrażonej, odpowiednio, na PIN Padzie lub za pośrednictwem strony internetowej www.delikarta.pl, dane kontaktowe przekazane Organizatorowi mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celu przekazywania informacji handlowych i marketingowych (w tym także dotyczących produktów alkoholowych) środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznie przez Organizatora na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz numer telefonu.
 9. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie EUROCASH, na stronie internetowej: www.delikarta.pl oraz w Sklepach Delikatesy Centrum.