REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ŁAPPACZ” („Regulamin”)

 1. § I Definicje i postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej „ŁAPPACZ”.
  2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest EUROCASH Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach przy ul. Wiśniowej 11, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259846, NIP 777-29-10-817, Regon 300333695 Kapitał zakładowy 3.800.000,00 PLN („Organizator” lub „EUROCASH”).
  3. Terminy użyte w Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:
   1. Program – program lojalnościowy „Delikarta”.
   2. Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w dniu zgłoszenia udziału w Programie jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji do programu Delikarta.
   3. Karta „Delikarta” – wykonana z tworzywa sztucznego karta zawierająca indywidualny numer, uprawniająca do udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu „Delikarta”. Karta nie jest kartą imienną. Karta „Delikarta” wydawana jest w dwóch egzemplarzach – w formie „Karty” i w formie breloka do kluczy („Brelok”). Dostępna jest również elektroniczna Karta „Delikarta” w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.
   4. Sklep Delikatesy Centrum – sklep objęty Programem lojalnościowym „Delikarta”, zrzeszony w sieci Delikatesy Centrum, w którym odbywa się Akcja Promocyjna. Pełna lista sklepów znajduje się na delikarta.pl/sklepy oraz w aplikacji mobilnej Delikatesy Centrum.
   5. Aplikacja Mobilna - aplikacja mobilna Delikatesy Centrum dostępna dla systemów iOS, Android oraz HarmonyOS, za pośrednictwem której konsument może korzystać z Programu i w której znajdują się Oferty.
   6. Oferty - promocje dostępne dla Uczestnika wyłącznie w Aplikacji Mobilnej. Oferty zawierają szczegółowe informacje dotyczące konkretnego produktu oraz jego rodzajów i gramatury, a także ceny, rabatu lub mechanizmu, dat obowiązywania oraz limitu.
  4. Akcja Promocyjna – akcja komunikowana pod tytułem „ŁAPPACZ” prowadzona jest w dniach od 07.09.2023 do 31.10.2023 r. lub innych datach zaznaczonych przy konkretnej promocji (dalej jako „Czas Trwania Akcji Promocyjnej”) lub do wyczerpania zapasów.
 2. § II Ogólne zasady Akcji Promocyjnej
  1. Akcją Promocyjną objęte są zakupy wszystkich towarów i usług dostępnych w Sklepach/Sklepie z wyłączeniem zakupów:
   1. leków,
   2. preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt,
   3. napojów alkoholowych,
   4. wyrobów tytoniowych, e-papierosów, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych,
   5. kart podarunkowych,
   6. bonów i talonów podarunkowych,
   7. kart do telefonu typu pre-paid oraz doładowań telefonów,
   8. usług i sprzedaży zakładów na gry liczbowe,
   9. losów loterii pieniężnych,
   10. transakcji zapłaty za jakiekolwiek rachunki (w tym faktury) za usługi typu media, telefon, gaz, itp.
  2. Uczestnicy Akcji promocyjnej aby otrzymać pierwszą dzienną Ofertę, zobowiązani są otworzyć Aplikację Mobilną danego dnia oraz zalogować się na swoje konto w Programie.
  3. Uczestnicy Akcji promocyjnej aby otrzymać drugą dzienną Ofertę, zobowiązani są spełnić poniższy warunek:
   1. Dokonać jednorazowego zakupu (udokumentowanego na jednym paragonie lub tzw. fakturze konsumenckiej, dalej „Dowód Zakupu promocyjnego”) specjalnie oznaczonych produktów (z zastrzeżeniem par. II pkt. 1) za kwotę min. 15,00 (słownie: piętnaście) zł brutto w dowolnym Sklepie Delikatesy Centrum. Podczas zakupu Uczestnik jest zobowiązany okazać aktywną Kartę „Delikarta” bądź wprowadzić do Pin Pad-a numer telefonu, który został użyty do rejestracji w Programie, celem powiązania dokonanych zakupów z kontem w Programie. Za pełne 15,00 (słownie: piętnaście) zł brutto (z zastrzeżeniem par. II pkt 1) wydane na zakupy specjalnie oznaczonych produktów w Sklepie Uczestnikowi przysługuje druga dzienna Oferta
  4. W ramach Akcji Promocyjnej Klient może codziennie od poniedziałku do soboty otrzymać drugą Ofertę dostępną za zakupy specjalnie oznaczonych produktów za min. 15 zloty (po spełnieniu warunku opisanego w par. II pkt. 3a).
  5. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik może otrzymać nie więcej niż dwie Oferty dziennie od poniedziałku do soboty, zgodnie z opisanymi w par. 2, pkt. 2, 3 i 4 zasadami.
  6. W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w par II pkt 1, 2, 3 i 6 będzie mógł skorzystać z niej podczas następnych zakupów. Podczas zakupu produktu objętego Ofertą wystarczy okazać aktywną Kartę „Delikarta” przy kasie, a rabat naliczy się automatycznie. Aktualna lista Ofert objętych Akcją Promocyjną jest dostępna w Aplikacji Mobilnej.
  7. Aktywacja Karty „Delikarta” następuje po rejestracji do programu Delikarta poprzez potwierdzenie prawidłowości numeru telefonu Uczestnika poprzez wysłanie Organizatorowi wiadomości SMS o treści zawierającej imię Uczestnika, zgodnie z par II pkt 2 Regulaminu Programu Lojalnościowego „Delikarta” dostępnego na delikarta.pl, w sklepach Delikatesy Centrum, lub poprzez wpisanie otrzymanego kodu SMS podczas procesu rejestracji do Programu Delikarta na stronie internetowej delikarta.pl lub w Aplikacji Mobilnej. Aktywacja karty jest jednorazowa i wymagana każdorazowo po zmianie numeru telefonu przez Uczestnika.
 3. § III Postępowanie reklamacyjne
  1. W przypadku przeprowadzenia Akcji Promocyjnej niezgodnie z Regulaminem Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od skorzystania z Akcji promocyjnej.
  3. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby EUROCASH lub e-mailem na adres info@delikarta.pl. W przypadku reklamacji składanej przez Uczestnika Programu „Delikarta” reklamacja powinna zawierać: numer Karty „Delikarta”, numer telefonu Uczestnika podany przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie, datę urodzenia (dzień i miesiąc), imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji Uczestnika (według wyboru Uczestnika: adres zamieszkania lub adres e-mail), adres sklepu Delikatesy Centrum którego reklamacja dotyczy (jeżeli reklamacja związana jest z konkretnym sklepem Delikatesy Centrum), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Uczestnika.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
  5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne, tudzież w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  6. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej.
 4. § IV Postanowienia końcowe
  1. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie EUROCASH oraz na delikarta.pl oraz w Sklepach Delikatesy Centrum.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, regulaminu Karty lojalnościowej „Delikarta” dostępnego na stronie internetowej delikarta.pl.
  3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.